Obchodní podmínky pro LR partnera

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva“), která se sjednává jako nepojmenovaná smlouva ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, mezi smluvními stranami, kterými jsou společnost LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., identifikační číslo: 024 86 512, se sídlem: Závodní 1613/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 58017 (dále jen „společnost LR“), a LR partner. Pokud je ve Smlouvě uveden LR partner, myslí se tím také Týmový LR partner, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že je účastníkem Smlouvy Týmový LR partner, uplatní se práva a povinnosti LR partnera dle Smlouvy společně a nerozdílně na LR partnera a Týmového LR partnera.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je spolupráce mezi společností LR a LR partnerem, v rámci níž bude LR partner nakupovat od společnosti LR produkty značky LR a tyto produkty dle své volby buď samostatně užívat, nebo je ve formě osobního prodeje dále prodávat koncovým zákazníkům, a dále úprava dalších práv a povinností smluvních stran Smlouvy. 2.2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující dokumenty: 2.2.1. Obchodní podmínky 2.2.2. Kariérní plán 2.2.3. Pravidla a etické zásady online prezentace a prodeje 2.2.4. Dodací a platební podmínky 2.2.5. Reklamační řád 2.2.6. Prohlášení o ochraně osobních údajů 2.2.7. Prohlášení o ochraně dat na LR e-shop. 2.3. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena: 2.3.1. v případě registrace LR partnera ve formě vyplnění a podpisu písemného formuláře „žádost o registraci“, potvrzením skutečnosti ze strany LR partnera, že se LR partner seznámil s dokumenty, které mu byly zpřístupněny po této registraci, a to s dokumenty specifikovanými v odst. 2.2. výše. LR partner potvrzuje registraci odpovědí na registrační SMS textem „ANO“, případně potvrdí odkaz v ní obsažený. Uzavření Smlouvy bude ze strany společnosti LR potvrzeno zasláním zprávy na emailovou adresu zadanou LR partnerem při registraci. 2.3.2. v případě registrace LR partnera prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránkách www.lr-czech.com potvrzením skutečnosti ze strany LR partnera, že se LR partner seznámil s dokumenty, které mu byly zpřístupněny po této registraci, a to s dokumenty specifikovanými v odst. 2.2. výše. LR partner potvrzuje registraci odpovědí na registrační SMS textem „ANO“, případně potvrdí odkaz v ní obsažený. Uzavření Smlouvy bude ze strany společnosti LR potvrzeno zasláním zprávy na emailovou adresu zadanou LR partnerem při registraci. 2.4. Oprávnění pro LR partnera k nákupu produktů značky LR od společnosti LR vzniká ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, tj. potvrzením registrace LR partnera na základě registrační SMS, zaslané na jím udané mobilní telefonní číslo. 2.5. LR partner je povinen po uzavření Smlouvy odebrat Startovací sadu složenou z produktů LR dle vlastního výběru a aktuální nabídky společnosti LR, jinak Smlouva zaniká v souladu s odst. 11.1. níže.

3. Definice pojmů

3.1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách či se Smlouvě uvedeno jinak, mají následující pojmy a definice, uvedené v textu těchto Obchodních podmínek a ve Smlouvě, následující význam: 3.1.1. BH znamená bodovou hodnotu, která je přiřazena každému produktu LR s výjimkou prodejních pomůcek, a která je zveřejněna ve Velkoobchodním ceníku a u jednotlivých LR produktů na webových stránkách společnosti LR www.lr-czech.com. 3.1.2. Dodací a platební podmínky znamená dokument, který stanoví dodací a platební podmínky v souvislosti s dodávkami produktů LR na základě této Smlouvy, a který je dostupný na webových stránkách společnosti LR v sekci „Soubory ke stažení“; 3.1.3. Kariérní plán znamená dokument, který stanoví pravidla provizí z prodejů produktů značky LR a bonusů pro LR partnery, jakož i kariérní žebříček LR partnerů, který je dostupný na webových stránkách společnosti LR v sekci „Soubory ke stažení“; 3.1.4. Pravidla a etické zásady online prezentace a prodeje znamená dokument, který stanoví pravidla a etické zásady online prezentace a prodeje, a který je dostupný na webových stránkách společnosti LR v sekci „Soubory ke stažení“. 3.1.5. koncový zákazník znamená osobu, která není smluvní stranou Smlouvy a na základě samostatného smluvního vztahu nakupuje od LR partnera produkty značky LR; 3.1.6. LR partner znamená plně svéprávnou a zletilou fyzickou osobu, která se společností LR uzavřela Smlouvu; 3.1.7. Obchodní podmínky znamená tyto Obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují některá práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy; 3.1.8. občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 3.1.9. partnerské číslo znamená jedinečné označení LR partnera ze strany společnosti LR, které mu bude přiřazeno při uzavření Smlouvy, a které se skládá z písmen „CZ“ a řady číslic; 3.1.10. prodejní pomůcky znamená tiskoviny týkající se činnosti společnosti LR (zejména katalogy, ceníky, letáky, magazíny či vzorky) a produkty označené logem společnosti LR (zejména propisky, bloky, diáře či složky); 3.1.11. produkty značky LR nebo produkty LR znamená výrobky označené značkou „LR“, které mohou být předmětem koupě a prodeje na základě dílčích kupních smluv uzavíraných mezi LR partnerem a Společností podle této Smlouvy, 3.1.12. Prohlášení o ochraně osobních údajů znamená dokument takto označený, obsahující informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách společnosti LR v sekci „Soubory ke stažení“ 3.1.13. Prohlášení o ochraně dat na LR e-shop znamená dokument takto označený, obsahující informace o způsobu ochraně dat na webových stránkách společnosti LR, který je dostupný na webových stránkách společnosti LR v sekci „Soubory ke stažení“ 3.1.14. Reklamační řád znamená dokument takto označený, obsahující zejména podmínky reklamace a výměny LR produktů, který je dostupný na webových stránkách společnosti LR v sekci „Soubory ke stažení“; 3.1.15. společnost LR znamená obchodní společnost LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., identifikační číslo: 024 86 512, se sídlem: Závodní 1613/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 58017; 3.1.16. Sponzor znamená LR partner, který vytváří Sponzorskou linii, tím, že registruje nové LR partnery k uzavření Smlouvy; 3.1.17. Sponzorská linie znamená vztah Sponzor – LR partner, založený skutečnosti, že LR partner uzavřel Smlouvu na základě registrace Sponzorem; 3.1.18. týmový LR partner znamená LR Partner, který spolupracuje na jednom partnerském čísle s jiným LR Partnerem; 3.1.19. Smlouva znamená smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Společností a LR partnerem, jejíž předmět je specifikován v čl. 2., odst. 2.1. Obchodních podmínek; 3.1.20. společnosti ze skupiny LR znamená společnosti mateřské, dceřiné či sesterské ve vztahu ke společnosti LR, spadající do jedné obchodní skupiny; 3.1.21. Startovací sada znamená soubor tiskovin, týkajících se činnosti společnosti LR, a produktů značky LR dle aktuální nabídky, které si LR partner dle svého uvážení zvolí a zakoupí při registraci, resp. uzavření Smlouvy; 3.1.22. Startovací seminář znamená informativně vzdělávací akci, pořádanou Organizačními manažery (tj. výše postavenými LR partnery v rámci kariérního žebříčku uvedeného v Kariérním plánu) za účelem poskytnutí nových informací svým LR partnerům ve struktuře, týkajících se činnosti a marketingových akcií pořádaných společností LR (např. motivační soutěže a jiné) a produktů LR; 3.1.23. Velkoobchodní ceník znamená dokument obsahující ceny produktů LR, a který je dostupný na webových stránkách společnosti LR v sekci „Soubory ke stažení“; 3.1.24. webové stránky společnosti LR znamená internetové stránky společnosti LR, které jsou dostupné na adrese www.lr-czech.com; 3.1.25. zákon o DPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Forma spolupráce

4.1. LR partner nakupuje a prodává produkty značky LR svým jménem a na svůj účet. LR partner není v pracovním ani obdobném poměru ke společnosti LR a ani nesmí takový dojem vzbuzovat. LR partner nevystupuje ani neobchoduje jako zaměstnanec společnosti LR ani jako osoba jakkoli pověřená ze strany společnosti LR. Smluvní spolupráce se společností LR nezakládá obchodní zastoupení ve smyslu ustanovení § 2483 občanského zákoníku ani jinou formu zastoupení a LR partner nesmí takový dojem vzbuzovat. 4.2. LR partner je povinen sám si zajistit příslušné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, pokud je takové oprávnění vyžadováno právním předpisem, a sám plnit veškeré povinnosti, které pro něj z této činnosti plynou, včetně povinností plynoucích zejména z daňových a živnostenských předpisů. LR partner se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost LR prokazatelnou formou (dopisem, autorizovaným požadavkem) o veškerých změnách týkajících se oprávnění k podnikání a daňové registrace. 4.3. LR partner se zavazuje samostatně se seznamovat se změnami dokumentů: Kariérní plán, Prohlášení o ochraně osobních údajů, Prohlášení o ochraně dat LR e-shopu, Dodací a platební podmínky, Reklamační řád, Obchodní podmínky, Pravidla a etické zásady online prezentace a prodeje. O aktualizacích těchto dokumentů bude LR partner ze strany společnosti LR vždy řádně a včas informován pomocí e-mailové komunikace a prostřednictvím webových stránek společnosti LR www.lr-czech.com v sekci „Soubory ke stažení“.

5. Závazný způsob prodeje a prezentace produktů LR

5.1. Prodej produktů značky LR ze strany LR partnera se provádí výlučně v přímém prodeji a koncovému zákazníkovi. Není povoleno provádět prodej produktů značky LR na místech, kam má veřejnost běžný přístup (např. v prodejnách či provozovnách, na trzích, stáncích, výstavách, veletrzích, různých přehlídkách apod.), ani na takových místech produkty vystavovat za účelem prodeje, s případným uvedením cen produktů. 5.2. LR partner je oprávněn používat při své činnosti dle Smlouvy pouze oficiální marketingové a prodejní materiály společnosti LR. LR Partner se zavazuje činit o značce LR, společnostech ze skupiny LR, o produktech LR a způsobu jejich prodeje pouze taková prohlášení, která jsou v souladu s oficiálními publikacemi a marketingovými materiály společnosti LR. 5.3. Veškeré internetové aktivity LR partnerů, včetně prodeje produktů značky LR prostřednictvím internetových obchodů a sociálních sítí se řídí pravidly dokumentu Pravidla a etické zásady online prezentace a prodeje, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy a je LR partnerům k dispozici v interní sekci firemních webových stránek www.lr-czech.com v sekci „Soubory ke stažení“. 5.4. LR partner se zavazuje neoslovovat (a to ani prostřednictvím jiných osob) jiné LR partnery či s nimi uzavírat smlouvy či zprostředkovávat uzavření smluv za účelem toho, aby tito jiní LR partneři navázali spolupráci (v jakékoli formě) s jinou fyzickou či právnickou osobou, která by byla ve vztahu ke společnosti LR v konkurenčním postavení, zejména s osobou, která by měla stejný či obdobný předmět podnikání či způsob prodeje jako společnost LR.

6. Započtení a postoupení

6.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že společnost LR je oprávněna jednostranně započíst veškeré své pohledávky vůči LR partnerovi, splatné i nesplatné, proti jakékoliv pohledávce LR partnera vůči společnosti LR, splatné i nesplatné. 6.2. LR partner není oprávněn postoupit pohledávku vůči společnosti LR nebo její část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti LR. 6.3. LR partner není výslovně oprávněn postoupit Smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 občanského zákoníku třetí osobě. Společnost LR je oprávněna Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu LR partnera.

7. Bonusy a Sponzorská linie

7.1. Pravidla pro výpočet bonusů na základě realizovaného obratu LR partnera a Sponzora u LR dle Smlouvy jsou uvedeny v Kariérním plánu. Nárok (podmínka) LR partnera na vyplácení bonusů dle Kariérního plánu ze zprostředkovaných obratů jím získaných LR partnerů vzniká pouze tehdy, pokud LR partner provádí jejich řádné zaškolení a průběžnou podporu. Dodatečnou podmínkou pro vyplacení bonusů z vlastního obratu a obratu struktury dle Kariérního plánu je dosažení vlastního obratu ve výši min. 100 BH za daný ukončený kalendářní měsíc, za který má být bonus vyplacen a účast na Startovacím semináři LR. 7.2. LR partner bere na vědomí, že změna tzv. Sponzorské linie po dobu trvání Smlouvy není možná. Dodržení Sponzorské linie je hlavní zásadou distribučního modelu LR a slouží k ochraně všech LR partnerů. Záměna Sponzorské linie není možná ani v případě, kdy stávající LR partner změní Sponzorskou linii tak, že bude pracovat pod jiným Sponzorem na cizí jméno a tato skutečnost bude zřejmá a prokazatelná na základě aktivity jeho obratů a účasti na seminářích. Nedodržení výše popsaných podmínek opravňuje společnost LR k vypovězení Smlouvy s okamžitou účinností. Manželé mohou pracovat samostatně s tím, že každý z nich musí uzavřít samostatnou Smlouvu o spolupráci, odebrat vlastní Startovací sadu, přičemž jeden z manželů musí být registrován v první linii manžela/manželky anebo Sponzora, který manžela/manželku zaregistroval k uzavření Smlouvy. Společnost LR si vyhrazuje právo na schválení Smlouvy o spolupráci či žádosti o jakoukoliv změnu ve struktuře LR partnerů.

8. Poplatky

8.1. Platební podmínky společnosti LR se řídí dokumentem Dodací a platební podmínky, které jsou dostupné prostřednictvím webových stránek společnosti LR www.lr-czech.com v sekci „Soubory ke stažení“.

9. Zmocnění k vystavování faktur

9.1. LR partner, kterým je plátcem daně z přidané hodnoty, tímto v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 zákona o DPH, zmocňuje společnost LR k vystavování daňových dokladů za poskytované služby dle Smlouvy a Kariérního plánu. LR partner bere na vědomí, že dle ustanovení § 26 odst. 4 zákona o DPH odpovídá za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě. LR partner se zavazuje, že přijme veškeré daňové doklady vystavené společností LR v souladu s tímto ustanovením. Daňové doklady vystavené společností LR budou splňovat veškeré náležitosti dle zákona o DPH. Společnost LR je povinna vystavit daňový doklad se splatností 15 dní od vystavení do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a LR partnerovi vznikla k datu přijetí této platby povinnost přiznat daň na výstupu. 9.2. LR partner, který není plátcem daně z přidané hodnoty, tímto zmocňuje společnost LR k vystavování faktur za poskytované služby dle Smlouvy a Kariérního plánu. Společnost LR je povinna vystavit daňový doklad se splatností 15 dní od vystavení do 15 dnů ode dne vzniku nároku na odměnu LR Partnera dle Smlouvy a Kariérního plánu. 9.3. Společnost LR i LR partner souhlasí s tím, že budou daňové doklady vystavovány v elektronické podobě dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o DPH.

10. Zpracování osobních údajů

10.1. Společnost LR zpracovává osobní údaje na základě dokumentů (i) Prohlášení o ochraně osobních údajů a (ii) Prohlášení o ochraně dat LR e-shopu, které jsou dostupné prostřednictvím webových stránek společnosti LR www.lr-czech.com v sekci „Soubory ke stažení“.

11. Způsoby ukončení Smlouvy

11.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká za těchto podmínek: (i) pokud LR partner neodebere Startovací sadu ve lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy mezi LR partnerem a společností LR, zaniká Smlouva uplynutím uvedené 30denní lhůty, nebo (ii) pokud LR partner neodebere od společnosti LR v průběhu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích produkty LR (nezahrnuje prodejní pomůcky a jiné podpůrné produkty, které nemají stanovenu Bodovou hodnotu – BH dle Velkoobchodního ceníku), zaniká Smlouva uplynutím uvedené 12měsíční lhůty. V průběhu 12měsíční lhůty nečinnosti LR partnera není možné, aby se tento LR partner znovu registroval u jiného Sponzora. 11.2. Všechny smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu, a to s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Smlouvy druhé smluvní straně. 11.3. V případě ukončení Smlouvy ztrácí LR partner právo na využití případných slev, výhod či programů poskytovaných společností LR, které LR partner ke dni ukončení Smlouvy nevyužil.

12. Právo změny Obchodních podmínek pro LR partnera a dalších součástí smluvní dokumentace

12.1. Smluvní strany sjednávají, že společnost LR je oprávněna jednostranně v přiměřené míře měnit: − Obchodní podmínky − Kariérní plán − Pravidla a etické zásady online prezentace a prodeje − Dodací a platební podmínky − Reklamační řád − Prohlášení o ochraně osobních údajů − Prohlášení o ochraně dat na LR e-shop 12.2. Změna dokumentů uvedených v odst. 12.1. výše bude LR Partnerovi oznámena prostřednictvím webových stránek společnosti LR a také e-mailem zaslaným LR Partnerovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o registraci. V případě, že LR partner se změnou jakéhokoliv dokumentu nebude souhlasit, je oprávněn Smlouvu do 10 dnů od doručení e-mailu s oznámením příslušné změny vypovědět. Výpovědní doba činí v takovém případě 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Smlouvy druhé smluvní straně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní strany uzavřením Smlouvy stvrzují, že si Smlouvu, včetně všech jejích součástí a zejména těchto Obchodních podmínek, přečetly, rozumí jí, s jejím zněním souhlasí a cítí se být jejím obsahem vázány. 13.2. Smluvní vztah založený Smlouvou se řídí právem České republiky. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1. 6. 2022.