Obchodní podmínky pro LR partnera

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) se sjednává jako nepojmenovaný kontrakt ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Pokud je v této Smlouvě uveden LR partner, myslí se tím také Týmový LR partner, pokud není specificky uvedeno jinak.

1.2. Smluvní strany sjednávají, že společnost LR je oprávněna Marketingový plán jednostranně v přiměřené míře měnit. Změna Marketingového plánu bude ostatním smluvním stranám oznámena prostřednictvím webových stránek LR. V případě, že některá smluvní strana se změnou Marketingového plánu nebude souhlasit, je taková smluvní strana oprávněna Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc.

1.3. V případě, že je účastníkem smlouvy Týmový LR partner, uplatní se práva a povinnosti LR partnera dle Smlouvy společně a nerozdílně na LR partnera a Týmového LR partnera.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je spolupráce mezi společností LR a LR partnerem, v rámci níž bude LR partner nakupovat od společnosti LR produkty značky LR a tyto produkty dle své volby buď samostatně užívat, nebo je ve formě osobního prodeje dále prodávat koncovým zákazníkům, a dále úprava dalších práv a povinností smluvních stran.

2.2. LR partner je povinen po uzavření této Smlouvy odebrat „Startovací set“ složený z produktů LR dle vlastního výběru a aktuální nabídky (dále jen „Startovací set“), jinak tato Smlouva zaniká v souladu s článkem 10.1. níže.

3. Forma spolupráce

3.1. Oprávnění pro LR partnera k nákupu produktů značky LR od společnosti LR vzniká ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.2. LR partner nakupuje a prodává produkty značky LR svým jménem a na svůj účet. LR partner není v pracovním ani obdobném poměru ke společnosti LR a ani nesmí takový dojem vzbuzovat. LR partner nevystupuje ani neobchoduje jako zaměstnanec společnosti LR ani jako osoba jakkoli pověřená ze strany společnosti LR. Smluvní spolupráce se společností LR nezakládá obchodní zastoupení ve smyslu ust. § 2483 Občanského zákoníku ani jinou formu zastoupení a LR partner nesmí takový dojem vzbuzovat.

3.3. LR partner je povinen sám si zajistit příslušné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, pokud je takové oprávnění vyžadováno právním předpisem, a sám plnit veškeré povinnosti, které pro něj z této činnosti plynou, včetně povinností plynoucích zejména z daňových a živnostenských předpisů. LR partner se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost LR písemně o veškerých změnách týkajících se oprávnění k podnikání a daňové registrace.

3.4. LR partner se zavazuje samostatně se seznamovat s případnými změnami Marketingového plánu či jiných dokumentů (které budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek LR (www.lr-czech.com).

4. Závazný způsob prodeje a prezentace produktů LR

4.1. Prodej produktů značky LR se provádí výlučně v přímém prodeji a koncovému zákazníkovi. Není povoleno provádět prodej produktů značky LR na místech, kam má veřejnost běžný přístup, např. v prodejnách či provozovnách, na trzích, stáncích, výstavách, veletrzích, různých přehlídkách apod., ani na takových místech produkty vystavovat za účelem prodeje, s případným uvedením cen produktů.

4.2. LR partner je oprávněn používat při své činnosti dle Smlouvy pouze oficiální marketingové a prodejní materiály společnosti LR. LR Partner se zavazuje činit o značce LR, společnostech ze skupiny LR, o produktech LR a způsobu jejich prodeje pouze taková prohlášení, která jsou v souladu s oficiálními publikacemi a marketingovými materiály společnosti LR.

4.3. Veškeré internetové aktivity LR partnerů se řídí pravidly Internetové směrnice, která je LR partnerům k dispozici v interní sekci firemních webových stránek www.lr-czech.com pod kategorií „Materiály ke stažení“.

4.4. LR partner se zavazuje neoslovovat (a to ani prostřednictvím jiných osob) jiné LR partnery či s nimi uzavírat smlouvy či zprostředkovávat uzavření smluv, za účelem toho, aby tito jiní LR partneři navázali spolupráci (v jakékoli formě) s jinou fyzickou či právnickou osobou, která by byla ve vztahu ke společnosti LR v konkurenčním postavení, zejména s osobou, která by měla stejný či obdobný předmět podnikání či způsob prodeje jako společnost LR.

5. Započtení a postoupení

5.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je LR oprávněna započíst veškeré své pohledávky vůči LR partnerovi, splatné i nesplatné, proti jakékoliv pohledávce LR partnera vůči LR, splatné i nesplatné.

5.2. LR partner není oprávněn postoupit pohledávku vůči LR nebo její část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu LR.

5.3. LR partner není výslovně oprávněn postoupit smlouvu ve smyslu ust. § 1895 Občanského zákoníku. Společnost LR je oprávněna smlouvu postoupit i bez souhlasu LR partnera.

6. Sponzorská linie a finanční odměňování

6.1. LR partner bere na vědomí, že změna tzv. sponzorské linie po dobu trvání tohoto závazkového smluvního vztahu není možná. Manželé mohou pracovat samostatně s tím, že každý z nich musí uzavřít samostatnou Smlouvu o spolupráci a odebrat vlastní Startovací set. Jeden z manželů musí být registrován v první linii manžela/manželky anebo sponzora, který manžela/manželku původně nasponzoroval. Dodržení sponzorské linie je zásadou distribučního systému LR a slouží k ochraně všech LR partnerů. Záměna sponzorské linie není možná ani v případech, kdy stávající LR partner zamění sponzorskou linii tím způsobem, že bude pracovat pod jiným sponzorem na cizí jméno a tato skutečnost bude zřejmá z aktivity jeho obratů a docházek na semináře. Nedodržení výše popsaných podmínek opravňuje LR k vypovězení Smlouvy bez výpovědní doby. LR si vyhrazuje právo na schválení Smlouvy o spolupráci či žádosti o jakoukoliv změnu jeho struktury LR partnerů.

6.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zásady pro finanční odměňování za činnost vykonávanou LR partnery a sponzory dle Smlouvy o spolupráci jsou uvedeny v Marketingovém plánu. Nárok (podmínka) LR partnera na vyplácení skupinových bonusů dle Marketingového plánu ze zprostředkovaných obratů jeho LR partnerů vzniká pouze tehdy, pokud provedl jejich řádné zaškolení a provádí jejich průběžnou podporu. Dodatečnou podmínkou pro vyplacení bonusů na vlastní obrat a obrat skupiny dle Marketingového plánu je za ukončený kalendářní měsíc dosažení vlastního obratu ve výši min. 100 BH v daném ukončeném kalendářním měsíci, za který má být bonus vyplacen. Vyplacení bonusu na vlastní obrat a bonusu z obratu skupiny je také podmíněno účastí na startovacím semináři LR.

7. Poplatky

7.1. V případě odběru produktů LR prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bude v případě opětovného odeslání balíku společností LR (např. v případě jeho nepřevzetí ze strany LR partnera) LR partnerovi účtován manipulační poplatek ve výši 99 Kč vč. DPH.

8. Zmocnění k vystavování faktur

8.1. LR partner, plátce daně z přidané hodnoty, tímto v souladu s ust. § 28 odst. 6 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) zmocňuje společnost LR k vystavování daňových dokladů za poskytované služby dle Smlouvy a Marketingového plánu. LR partner bere na vědomí, že dle ust. § 26 odst. 4 Zákona o DPH odpovídá za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě. LR partner se zavazuje, že přijme veškeré daňové doklady vystavené společností LR v souladu s tímto ustanovením. Daňové doklady vystavené společností LR budou splňovat veškeré náležitosti dle Zákona o DPH. Společnost LR je povinna vystavit daňový doklad se splatností 15 dní od vystavení do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a LR partnerovi vznikla k datu přijetí této platby povinnost přiznat daň na výstupu.

8.2. LR partner, neplátce daně z přidané hodnoty, tímto zmocňuje společnost LR k vystavování faktur za poskytované služby dle Smlouvy a Marketingového plánu. Společnost LR je povinna vystavit daňový doklad se splatností 15 dní od vystavení do 15 dnů ode dne vzniku nároku na odměnu LR Partnera dle Smlouvy a Marketingového plánu.

8.3. Společnost LR i LR partner souhlasí s tím, že budou daňové doklady vystavovány v elektronické podobě dle ust. § 26 odst. 3 Zákona o DPH.

9. Zpracování osobních údajů

LR a LR partner v rámci obchodního vztahu zpracovávají dílčí osobní údaje, zejména na základě systémů poskytovaných společností LR a údajů shromážděných společností LR, popř. LR partnerem, o jiných LR partnerech. Proto jsou LR a LR partner za ochranu osobních údajů společně odpovědní.

Závazky společného zpracování dat jsou rozděleny následovně: LR partner je zodpovědný (i) za shromažďování údajů k objednávce od koncového zákazníka a za jejich použití pro průběh objednávky stejně jako (ii) za shromažďování údajů o jím zprostředkovaném LR partnerovi a za jejich použití výhradně pro prodejní účely, zejména k péči o jemu přiděleného  LR partnera.

LR je zodpovědná za poskytování systémů používaných pro centrální zpracování dat. S těmito systémy LR zpracovává data LR partnera pro průběh objednávek, výpočet provizí a kvalifikačních stupňů LR partnera stejně jako pro prodejní účely. LR poskytuje LR partnerovi pro něj relevantní údaje o LR partnerovi. Za sdělování informací a poskytování informací příslušným LR partnerům odpovídá výhradně LR. LR Partner přitom na vyžádání přiměřeně podporuje LR. LR Partner se zavazuje respektovat všechny smluvní a/nebo zákonné předpisy na ochranu údajů. LR Partner se zavazuje, že neprodleně předá LR případné úřední dotazy.

10. Způsoby ukončení Smlouvy

10.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva zaniká za těchto podmínek: (i) pokud LR partner neodebere Startovací set ve lhůtě 30 dnů od podpisu této Smlouvy LR partnerem a společností LR,

zaniká tato Smlouva uplynutím uvedené 30denní lhůty, nebo (ii) pokud LR partner neodebere od společnosti LR v průběhu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích produkty LR, jež jsou bodově ohodnoceny, zaniká tato Smlouva uplynutím uvedené 12měsíční lhůty.

10.2. Všechny smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu, a to s výpovědní dobou v délce 1 měsíce.

10.3. V případě ukončení této Smlouvy ztrácí LR partner právo na využití případných slev, výhod či programů poskytovaných společností LR, které LR partner ke dni ukončení této Smlouvy nevyužil.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu všech zúčastněných stran. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, rozumí jí a s jejím zněním souhlasí.

11.2. Smluvní vztah založený Smlouvou se řídí právem České republiky. Na důkaz výše uvedeného smluvní strany připojují své podpisy.